「The Dash Pro」BRAGI OS 3.2 が公開され、左右の聴力テストに基づいた音質調整が可能になりました。